برای زمانهای حال

was-were برای زمانهای گذشته

مثال:she is a student.

       They were freinds.

وقتی فعل to be به تنهایی در جمله به کار رود مثل جملات بالا میتواند نوعی از زمان حال

ساده و گذشته ساده را به وجود آورد .که توسط همان فعل to be میتوان جمله را سوالی یا منفی کرد.

مثال:?Is she a student

         She isnot a student.

۲-افعال اصلی:توسط این افعال درجمله کار خاصی صورت میگیرد مثل:خوردن-رفتن-آمدن.یک

 مثال فارسی :


علی آمد. در این جمله آمدن کاریست که توسط علی اتفاق افتاده است.لذا فعل جمله فعل اصلی

محسوب میشود.

این افعال در انگلیسی مثل:eat-work-go-study و خیلی افعال دیگرند.این افعال یا با قاعده

اند و یا بی قاعده.به این معنی که افعال اصلی ب سه صورت صرف میشوند:

قسمت اول یا زمان حال present -قمست دوم یا زمان گذشته past-قسمت سوم یا اسم مفعول

past participle که موسوم به p.p هستند.

مثال برای فعل با قاعده:work-worked-worked

همانطور که میبینید فعل با قاعده فعلیست که درقسمت دوم و سوم(ed )میگیرد.

مثال برای فعل بی قاعده:cut-cut-cut

این فعل فعلیست بی قاعده که شکلش در قسمت دوم و سوم تغییر نکرده.

مثال دوم برای فعل بی قاعده:eat-ate eaten

این فعل فعلیست بی قاعده که شکل آن درقسمت دوم و سوم تغییر کرده است.

۳-افعال کمکی:do -does-did

این افعال به ما کمک میکنند تا جملات زمانهای حال و گذشته ساده را سوالی یا منفی کنیم .که به طور مفصل در زمانهای مربوطه به آن اشاره خواهد شد.

۴-افعال ناقص یا modals 

این افعال که شامل افعال:-may-might-  should- can-could-  میباشند                               must-will   ا

 همانطور که از اسمشان روشن است ناقص هستند یعنی برای کامل شدن حتما نیاز به یک فعل اصلی دارند .لازم به ذکر است که فعل اصلی حتما باید به صورت ساده یا همان قسمت اول فعل که در بالا توضیح داده شد به کار روند.

مثال:may study-can study-could study-will study-

should study-must study-might study

افعال ناقص دارای دو خاصیت هستند:

الف:هر یک دارای معنی و مفهوم خاصی هستند که این معنی را فعل اصلی جمله اضافه میکنند.به ترتیب همه آنها را در زیر معنی میکنیم:

can به معنی "توانستن"برای زمان حال که گذشته آن could است.

مثال:  I can study English.من "میتوانم"انگلیسی مطالعه کنم.

should به معنی "باید و ضرورت خفیف"یعنی کاری که شما باید انجام دهی ولی میتوانی انجام ندهی.

مثال:She should study English من "باید"انگلیسی مطالعه کنم.

must ب معنی"باید قوی"یعنی کاری که باید انجام شودودر آن اجبار وجود دارد.

مثال:I must study English.من "باید حتما "انگلیسی مطالعه کنم.

may به معنی "ممکن بودن"یعنی کاریکه شما امکان دارد انجام دهی.

مثال:I may study English.من امکان دارد که انگلیسی مطالعه کنم.

will به معنی "قصدو نیت انجام کار"در زمان آینده.یعنی کاری که من قصد دارم درآینده انجام دهم.

مثال:I will study English next year.من قصد درم در سال بعد انگلیسی بخوانم.

ب -اما خاصیت دوم افعال ناقص این است که از این افعال میتوانیم استفاده کنیم تا جملات را

سوالی یا منفی کنیم.یعنی این افعال دارای خاصیت کمکی بودن نیز هستند.

مثال:I can't study English با افزودن not به فعل ناقص جمله را منفی کردیم.

can you study English ب جابجا کردن فعل can با فاعل جمله را سوالی کردیم. 

۴-افعال have to-has to-had to هستند.این دسته از افعال فقط دارای یک خاصیت

هستند.فقط دارای خاصیت معنی و مفهومند همگی به معنی"مجبور بودن"هستند که در واقع به

لحاظ معنی معادل با فعل must هستند.ولی توسط آنها نمیتوان جمله را سوالی یا منفی کرد.have to -has to زمان حال هستند و had to زمان گذشته است.

 

اگر بخواهیم جملات دارای این افعال را سوالی یا منفی کنیم حتما باید از فعل کمکی استفاده کنیم.

مثال:I have to study English.من مجبورم که انگلیسی مطالعه کنم.برای منفی یا سوالی کردن این جمله از فعل کمکی "do"استفاده میکنیم

I don't have to study English.

Do you have to study English?

 مثال:She/He/It has to study English برای سوالی و منفی کردن جملاتی که has to دارند باید از فعل کمکی does استفاده کنیم.

She/He/It doesn't have to study English

نکته:بعد از does حتما باید has to تبدیل به have to شود.

 مثال:They had to study English yesterday.آنها دیروز مجبور بودند که انگلیسی مطالعه کنند.

برای سوالی و منفی کردن جملاتی که had to دارند به دلیل گذشته بودن این فعل باید از did استفاده کنیم.

They didn't have to study English yesterday.

Did they have to study English yesterday?

نکته:بعد از did حتما فعل had to باید تبدیل به have to شود.

 پژمان عبدلی

+ نوشته شده توسط پژمان عبدلی در شنبه پانزدهم بهمن 1390 و ساعت 18:52 |
برخي از عبارات همراه با حرف اضافه و اشاره كننده به زمان عبارتند از : 

at 4:00, around ten, early, late, until midnight, before/after noon, in the morning/afternoon/evening, at noon/night/midnight/, on Sunday (s), on weekdays/weeknight/weekends

برخي عبارات همراه با حرف اضافه و اشاره كننده به محل كار يا تحصيل عبارتند از:

 نام شركت محل كار + I work for Toyota :                                  for

نام شخص +  I work for Ms. Jones :                                         for
 
 شغل يك فرد + I work for a lawyer :                                         for

محل كار + I work in a bank/ at a restaurant :                 In/ at

I work in the sales department/ the front office
بخشي از يك محل كار + In                                                                     

نام دانشگاه + I go to Columbia University :                             to+ نوشته شده توسط پژمان عبدلی در پنجشنبه بیستم تیر 1392 و ساعت 19:33 |

(1

              ?........An Angry Wife To Her Husband 0n Phone: ”Where the Hell are you

   Husband: Darling do you remember the jewellery shop where you saw a very       beautiful gold necklace and were desperate to buy it, but I didn’t have the                           money but promised to get it later when I get my salary

          Wife, With A Smile & Blushing: Sure I remember it my dear.

!! Husband: I am in the cafe next to that jewellery shop(2


:husband and wife 

husband: Will U marry , after I die
Wife : No I
.will live with my sister

Wife : Will U marry , after I die
:husband
!!!.No I will also live with your sister

(3

 HUSBAND and WIFE are like 2 tyres of a

Vehicle

If 1 punctures, the vehicle can’t move further

:M0ral

!!!!! Always Keep a SPARE TYRE

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط پژمان عبدلی در دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390 و ساعت 0:58 |
زمان حال ساده

فعل حال ساده نشان دهنده انجام کار بصورت عادت یا اعمالی است که مکررا انجام میگیرد 

طرز ساخت فعل ساده:                                                       (s-es) + فعل ساده

Jason gose to New York University

they smoke a lot

برای ساخت فعل حال ساده معمولا فاعلهای I , you , they , we از فعل ساده و برای فاعلهای He, she, It , از (s-es + فعل ساده) استغاده میشود.

کاربرد s یا es بستگی به املاء فعل اصلی دارد.مثل : go = goes

افعالی که به حروف o,sh,ch,x,z ختم میشوند معمولا es میگیرند : 

go = goes 

wash = washes 

 pass = passes 

watch = watches 

fix = fixes 

 buzz = buzzes 

در افعالی که به (y + یک حرف بی صدا ) خطم میشوند در تبدیل به حال ساده y به i تبدیل شده و es اضافه میگردد.

study = studies

- فعل ساده معمولا ریشه است و s,es,to,ing و پسوند دیگری ندارد.

- برای تبدیل جملات دارای فعل حال ساده به سوالی No/Yes از افعال کمکی Do برای I , You,They,We و Dose برای He,She و It استفاده میشود. در این حالت فقط فعل کمکی ابتدای جمله سئوالی و فاعل بلافاصله بعد از آن قرار میگیرد : 

.Jason goes to New York University -

 ? Dose Jason go to New York University -

Yes, he does -

No, he doesn't -

.They smoke a lot-

 Do they smoke a lot -

Yes, they do -

No, they don't -

در جمله سئوالی به علت وجود Does پسوند های s یا es حذف میشوند.

- طرز ساحت جملات سئوالی Wh دارای افعال ساده به سورت زیر است :

 بقیه ی جمله+ فاعل + do  یا does + کلمه Wh  

جواب سئوال بایستی از جمله سئوالی حذف شود

i go to work at 8:00  pm

 ? what time do you  go to work 

+ نوشته شده توسط پژمان عبدلی در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 و ساعت 17:39 |

مجردی یا متاهل ؟                                                                          are you happy or married 

بنده خدا !!                                                             poor fellow 

طرف خدای فلان کار است                         .......He is post master at

تو گفتی و منم باور کردم               .....Cut my legs and call me shorty

یه روده ی راست تو شکمش پیدا نمیشه              somebody a liar liar

موقع خداحافظی معمولا میگوییم                                 ta ta for now

خودت را به کوچه ی علی چپ نزن             Do not look the other way

دست به سیاه و سفید نمیزنه             somebody dosen"t lift a finger

اومد حرف بزنه ، راه رفت                                                            
 .......when ever he opens hes mouth he puts his feet in lit

طفره رفتن                                                Push around the bush

ادم دهن لق                                       somebody has a big mouth

تعریف از خود نباشه                                     I must talk so my self

زندگي يك بار است و مرگ هميشگي  ! life is once and die is for ever

شما آدم بسيار خوبي هستي.....                     your really good egg

 عمرا                                                            wish full thinking

 پياده شو باهم بريم(دعوا)                         come off your high horse


 پايت را تو كفش ما نكن !          Don't poke your node into my affairs

 تمنا دارم                                                             I beg of you

او خيلي پر كاره (خر كار) !                            He work like a nigger

مسخره بازي در نياور!                                             !Stop fooling

 مگر اين چه عيبي دارد؟                          ?What is wrong with that

مرده شورش ببرد!                                                ! Plague on it

+ نوشته شده توسط پژمان عبدلی در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 و ساعت 1:10 |
ضمائر فاعلی عبارتند از : 

I (من) ، you (تو) ، he (او مرد) ، she (او زن) ، it (آن) ، we (ما) ، you (شما) ، they (آنها)

- اینگونه ضمائر به جای اسامی که در جمله نقش فاعلی دارند مورد استفاده قرار میگیرند : 

 they = the children went to the park

حالات مختلف مخفف کردن افعال  to be :

I am = i"m

you are = you"re

he is = he"s

she is = she"s

It is = It"s

we are = we"re

they are = they"re

what is = what"s

where is = where"s

در فرمهای مخفف فعال to be حروف  a  یا  i  حذف شده و بجای آنها آپاستروف قرار میگیرد . همانند شکل بالا.

صفات ملکی 

این صفات عبارتند از :                                                   my , your , his , her , its , our , your , their

نکته : 

       اینگونه صفات به مفهوم مالکیت اشاره میکنند و استفاده از اسم بعد از آنها الزامی است .

اسم                            .his name is Mr. Kim

       مفهوم مالکیت را میتوان با اسفاده از ترکیب (اسم + s" + اسم) نیز نشان داد.

اسم + s" + اسم               they are Tom"s parents

+ نوشته شده توسط پژمان عبدلی در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 و ساعت 0:25 |
- در اینگونه جملات بعد از افعال to be میتوان از اسم ، صفت یا عبارت دارای حرف اضافه استفاده کرد : 

اسم : Tom is a teacher

صفت : Tom was tired last night 

عبارت دارای حرف اضافه : Tom and his friend are at home

- افعل to be عبارتند از : 

am , is ,are , was , were , be , been

* برای تبدیل اینگونه جملات به حالت سوالاتی که جواب yes - no دارند تنها کافیست جای فاعل و فعل to be موجود در جمله عوض شود : 

 ?The man was sad = was he sad

Yes,he was / No,he was not 

- برای تبدیل اینگونه جملات با سوالاتی که با کلمات Wh شروع میشوند از فرمول زیر استفاده میشود :

( بقیه ی اجزای جمله + فاعل + فعل to be +و Wh )

The boys were at home yesterday morning

                   (where)

?where were the boys yesterday morning

در این حالت بایستی توجه داشت سوال از جمله سوال حذف میشود

 ( در این جمله at home)  

کلمه ی where برای سوال کردن در مورد مکان ، What در مورد شغل ، شئ یا حیوان و Who در مورد هویت انسان بکار میرود.

پژمان عبدلی

+ نوشته شده توسط پژمان عبدلی در شنبه پانزدهم بهمن 1390 و ساعت 20:32 |